servicios inmobiliarios barcelona, fincas almendros

- ANÀLISIS DE PATRIMONIS IMMOBILIARIS -

gestion inmobiaria barcelona, fincas almendros

Són molts els propietaris que gaudeixen de les rendes del seu patrimoni immobiliari sense saber si, financerament parlant, el seu patrimoni immobiliari està ben dimensionament i, sobretot si, invertit en un altre tipus d’immobles, podrien aconseguir unes rendibilitats superiors.

L’anàlisi de rendibilitat patrimonial que et podem oferir és un estudi complet que realitzem al final de cada any, en el qual d’una manera molt clara es pot veure el resultat obtingut per cada actiu immobiliari i la rendibilitat que això suposa sobre el valor de mercat actualitzat.

Computem els ingressos que ha tingut cada finca o immoble, desglossem totes les despeses incorregudes agrupant-les en partides diferenciades i obtenim el benefici net anual. Posteriorment, i després de valorar l’immoble a valor de mercat real confeccionem l’anàlisi, fent la comparació amb el resultat de l’exercici anterior, per poder veure l’evolució financera dels teus actius immobiliaris.

Com a persona propietària, aquesta anàlisi et permet tenir una idea global del rendiment anual del teu patrimoni immobiliari i constitueix una eina de gran utilitat per saber, en tot moment, si és preferible des invertir algun actiu per comprar-ne un altre que aporti més rendibilitat a la teva cartera, o si disposes d’un patrimoni ben estructurat i rendible.

Aquest servei d’anàlisi anual és de caràcter gratuït i exclusiu per als nostres clients d’administració de patrimonis immobiliaris.

- CONTACTA -

AMB NOSALTRES

Si t’interessa conèixer amb més detall aquests serveis, posa’t directament en contacte amb nosaltres.