Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la lnformació i de Comerç Electrònic (1551-CE), l’empresa li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és:

  • Nom de l’empresa: Almendros Bros,S.L.
  • NIF: B60480613
  • Adreça postal: Av. Pau Casals, 15, Baixos, 08021, Barcelona
  • Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, en tomo 46259, en folio 83, full B514551, inscripció 1a

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARl que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les citades Condícions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades {d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Almendros Bros, S.L. o als seus llicenciadors als quals l’USUARJ pugui tenír accés. L ‘USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedír a determinats serveis o contínguts.

En aquest registre l’USUARI sera responsable d’aportar informació veraç i lícita Com a conseqüencia d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús díligent i confidencial de la mateixa. L ‘USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Almendros Bros, S.L ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu peró no limitatiu, a no emprar-los para:

  1. Incórrer en actívitats íl·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
  2. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenófob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
  3. provocar danys en els sistemes ffsics i lógics de Almendros Bros, S.L dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informatics o qualsevol altres sistemes físics o lógícs que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. intentar accedir ¿si escau, utilitzar els comptes de corre u electrónic d’altres-usuaris i modificar manipular els seus missatges Almendros Bros, S.L es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenófobs, racistes, pornografics, que atemtin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats pera la seva publícació. En qualsevol cas, Almendros Bros, S.L o serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través deis fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

Almendros Bros, S.L serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, ímatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.),

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat lntel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comerciaIs, en qualsevol suport i per qualsevol mitja tècnic, sense l’autorització de Almendros Bros, S.L L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual í industrial titularitat de Almendros Bros, S.L. Podrá vísualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el dísc dur del seu ordínador o en qualseol altre suport físic sempre que síguí, única i exclusivament, per al seu us personal i prívat. L’USUARl haurá d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol díspositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Almendros Bros, S.L.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Almendros Bros, S.L no es fa responsable, en cap cas, dels danys ¡ perjudícís de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, fafta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessáríes per evitar-ho.

Modificacions

Almendros Bros, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consíderí oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que a la pàgina web es disposessim enllaços o hipervíncles feia altres llocs d’internet. Almendros Bros, S.L no exercira cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Almendros Bros, S.L assumirà la responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat,fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol materia o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres llocs d’internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

Almendros Bros, S.L es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instáncia propia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’ús.

Generalitats

Almendros Bros, S.L perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Almendros Bros, S.L podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vígents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Almendros Bros, S.L i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controversia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.